Všeobecné obchodné podmienky na predaj tovaru dodávaného spoločnosťou Eco-Pack a.s.

Dodacie podmienky

Dodanie tovaru sa uskutočňuje jeho odovzdaním odberateľovi v sídle dodávateľa – odberateľa alebo prvému dopravcovi k preprave pre odberateľa na dohodnuté miesto, kam je dodávateľ povinný tovar odoslať. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na odberateľa dodaním tovaru.

Dodávateľ je oprávnený dodať tovar pred dohodnutým termínom dodania a odberateľ je povinný tento tovar prevziať. Dodané množstvo sa môže odchylovať v tolerancii ± 5% , maximálne však o 1000 ks.

Dodávateľ nezodpovedá za omeškanie dodávky spôsobené vyššou mocou alebo udalosťou, ktorá dodávateľovi podstatne sťaží či znemožní plniť dohodnuté podmienky dodania tovaru - požiar, výluka, štrajk, poveternostné podmienky, zavinenie treťou osobou a podobne. O týchto udalostiach je dodávateľ povinný neodkladne informovať odberateľa a navrhnúť mu náhradný termín dodávky.Uplatňovanie zodpovednosti za vady tovaru

Dodávateľ je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení, ktoré je uvedené v „Potvrdení objednávky“ a musí ho zabaliť alebo vybaviť spôsobom určeným v bode III. týchto obchodných podmienok.

Ak sa má tovar dodať podľa vzorky (resp. výkresovej dokumentácie), je dodávateľ povinný dodať tovar s vlastnosťami tejto vzorky (resp. výkresovej dokumentácie).

Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu, keď prechádza nebezepčenstvo škody na tovare na odberateľa.

Odberateľ je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare, pričom sa prihliadne na povahu tovaru.

Ak odberateľ tovar neprezrie, alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa v čase, keď prevezme tovar od dodávateľa v súlade s článkom I, bod 1/ týchto obchodných podmienok.

Zjavné vady spôsobené napríklad dopravou, manipuláciou a podobne, je odberateľ povinný reklamovať ihneď po tom, čo boli zistené pri prehliadke tovaru, ktorá sa uskutočňuje pri jeho preberaní. Skryté vady môže odberateľ reklamovať najneskôr do konca záručnej doby, ktorá je 6 mesiacov.

V prípade akéhokoľvek iného uplatnenia zodpovednosti za vady alebo škody súvisiace s dodávkami, sa tieto nároky budú posudzovať podľa platných ustanovení Obchodného zákonníka SR.Balenie a skladovanie tovaru

Tovar je balený na EUR paletách alebo v iných dohodnutých obaloch. Ceny týchto paliet, prípadne iných obalov, budú účtované zároveň s tovarom v cenách: EUR paleta - 11€ / 1ks. Odberateľ má možnosť tieto obaly nepoškodené vrátiť dodávateľovi do 30 dní od dodania tovaru na adresu Eco-Pack a.s., Budovateľská 50, 080 01 Prešov. Zaplatená cena za vrátené obaly bude odberateľovi vrátená dobropisom. Prekročením lehoty 30 dní od dodania, stráca odberateľ nárok na vrátenie (dobropisovanie) paliet.

Toto sa nevzťahuje na prípady jednorazových paliet, alebo prípady kedy sú palety rozpočítané v cene tovaru.

Vlnitá lepenka sa dodáva ložená na drevených paletách 2x páskovaná propylénovou páskou. Iný spôsob balenia si môže odberateľ individuálne dohodnúť s dodávateľom.

Vlnitá lepenka sa dopravuje v čistých, suchých a krytých dopravných prostriedkoch, musí byť zaistená proti pohybu a poškodeniu pri normálnej doprave.

Vlnitá lepenka sa skladuje v krytých, čistých a suchých priestoroch a musí sa chrániť pred priamymi poveternostnými vplyvmi, sálavým teplom vyhrievacích telies, zemnou vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a znečistením. Najvhodnejším prostredím pre skladovanie sú miestnosti s teplotou okolo 20 °C a relatívnou vlhkosťou vzduchu 55% až 65%.

Pri doprave, skladovaní a manipulácii sa nedovoľuje zhadzovať výrobky z výšky na zem a inak s nimi nešetrne zaobchádzať.Cenové a platobné podmienky dní od dodania

Pokiaľ nebude dohodnuté inak, rozumie sa kúpnou cenou cena v závode dodávateľa bez DPH.

Pokiaľ nebude medzi dodávateľom a odberateľom dohodnutý iný spôsob platenia, je odberateľ povinný zaplatiť za tovar cenu na základe faktúry - daňového dokladu v lehote splatnosti faktúry. Faktúra je splatná v lehote 14 dní od dátumu dodania tovaru, ak si zmluvné strany nedohodnú inú dobu splatnosti.

Pokiaľ nebude kúpna cena za dodávky realizované v minulom období riadne a včas splatená, vyhradzuje si dodávateľ právo odmietnuť dodávku ďalšieho tovaru odberateľovi napriek potvrdeniu termínu dodania tovaru.

V prípade omeškania s platením kúpnej ceny podľa vystavenej faktúry je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,06% z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

V prípade, že je dohodnuté zaplatenie kúpnej ceny alebo jej časti vopred, dodávateľ dodá tovar odberateľovi až po úhrade zálohovej faktúry.Výsekové a tlačové formy, grafické podklady a vzorky

Dodávateľ si vyhradzuje právo vlastníctva a autorské právo na všetky výsekové a tlačové formy, grafické podklady a vzorky, ako aj výkresovú dokumentáciu a podobné podklady vzťahujúce sa k dodávanému tovaru, ktoré neboli dodané odberateľom.

Pokiaľ neboli výsekové formy alebo litografie dodané odberateľom, uhradí ich odberateľ dodávateľovi v plnej výške alebo časť nákladov na ich zhotovenie v dohodnutom rozsahu. Dodávateľ vyhotoví vyúčtovanie týchto nákladov na daňovom doklade mimo cenu dodávaného tovaru spravidla pri prvej fakturácii prvého výrobku, ak nie je určené inak.

Vývoj a výroba prvých dvoch vzoriek vzťahujúcich sa k zákazke nie sú odberateľovi účtované. Náklady spojené s vývojom a výrobou všetkých ďalších vzoriek je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.Záverečné ustanovenie

Dodávateľ a odberateľ sa zaväzujú držať v tajnosti informácie, ktoré majú akúkoľvek súvislosť s ich obchodnými vzťahmi.

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platia ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok.Vrátenie peňazí

Podľa § 7 zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia.

V originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený s neodstránenou visačkou a formulárom o odstúpení od zmluvy. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník.

Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto sa doporučuje, aby kupujúci zasielal tovar spať prodstredníctvom doporučenej zásielky a poistený.

Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na DOBIERKU. Cena za tovar bude vrátane bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 15 dní od doručenia.